Uchwała Rady Miejskiej w Tuchowie w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Tuchów”

UCHWAŁA NR XV/141/2019
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu
tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży z terenu gminy Tuchów”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019
poz. 506,1309,1696 i 1815), art. 90 t ust.4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1481, 2197 i 2245) oraz § 2 ust. 3 załącznika do Uchwały Nr XV/141/2019 Rady Miejskiej
w Tuchowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży z terenu gminy Tuchów” Rada Miejska w Tuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. W ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Tuchów”
przyznawane jest Stypendium Burmistrza Tuchowa, zwane dalej „stypendium” .
§ 2. Warunki i tryb przyznawania stypendium określa regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr LVIII/412/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej
pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
z terenu gminy Tuchów”.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuchowie
mgr Stanisław Obrzut
Id: B0336CC5-B35D-4FDE-9A9B-86222A85D131. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/141/2019
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 27 listopada 2019 r.
Regulamin przyznawania „Stypendium Burmistrza Tuchowa” w ramach „Programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Tuchów.
§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) uczniu – rozumie się przez to zamieszkałego na terenie gminy Tuchów ucznia szkoły publicznej lub
niepublicznej uczęszczającego do klas IV – VIII szkoły podstawowej;
2) programie – rozumie się przez to Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu
gminy Tuchów;
3) burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Tuchowa;
4) gminie – rozumie się przez to gminę Tuchów;
5) laureacie – rozumie się przez to zwycięzcę konkursu, olimpiady itp.;
6) GAO – rozumie się przez to Gminną Administrację Oświaty w Tuchowie;
7) średniej ocen – rozumie się przez to średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskiwaną
w wyniku klasyfikacji rocznej, a w przypadku absolwentów, w klasyfikacji końcowej.
8) regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin wraz z załącznikami.
§ 2. 1. W celu realizacji programu ustanawia się nagrodę pieniężną o charakterze motywacyjnym pn.
„Stypendium Burmistrza Tuchowa”, dalej jako „stypendium”.
2. Stypendium przyznawane jest z tytułu wysokich wyników w nauce oraz szczególnych osiągnięć
naukowych, artystycznych bądź sportowych.
3. Stypendium przyznawane będzie przez burmistrza na wniosek komisji, o której mowa w § 9 po
zakończeniu roku szkolnego, za który dokonywana jest klasyfikacja.
§ 3. 1. Na warunkach szczegółowo określonych w regulaminie, uczniom może zostać przyznane
jednorazowe stypendium.
2. Uprawnieni, o których mowa w ust. 1 mogą ubiegać się o stypendium jednorazowo po zakończeniu roku
szkolnego.
§ 4. 1. Stypendium może być przyznane:
1) za wysokie wyniki w nauce – uczniom szkoły podstawowej, którzy mają wzorową ocenę z zachowania
oraz uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych :
a) w klasach IV-VI – 5,6
b) w klasach VII-VIII – 5,3
2) za szczególne osiągnięcia naukowe – uczniom, którzy mają wzorową ocenę z zachowania, uzyskują bardzo
dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 5,0) i uzyskali tytuł laureata lub finalisty lub miejsca od
I do III olimpiad lub konkursów na szczeblu co najmniej wojewódzkim, organizowanych na zasadach
określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;
3) za szczególne osiągnięcia artystyczne indywidualne lub zespołowe – uczniom, osiągającym dobre wyniki
w nauce (średnia ocen co najmniej 4,0), którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty w konkursach,
turniejach, itp. na szczeblu co najmniej wojewódzkim, o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym
organizowanych według wykazu i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw kultury;
lub uzyskali tytuł laureata lub finalisty lub miejsca od I do III w międzynarodowych konkursach,
turniejach , posiadających uznaną i znacząca rangę, organizowanych w kraju, poza granicami kraju,
Id: B0336CC5-B35D-4FDE-9A9B-86222A85D131. Podpisany Strona 1
w szczególności pod patronatem ministra właściwego do spraw kultury, szkół wyższych lub instytucji
kultury.
4) za szczególne osiągnięcia sportowe indywidualne lub zespołowe – uczniom, osiągającym dobre wyniki
w nauce (średnia ocen co najmniej 4,0), którzy:
a) zajęli miejsce I – III w Mistrzostwach Wojewódzkich organizowanych przez Wojewódzkie Związki
Sportowe.
b) są członkami kadry wojewódzkiej.
c) zajęli miejsce od I -VII w Mistrzostwach Polski i Pucharach Polski organizowanych przez Narodowe
Związki Sportowe.
d) są członkami kadry narodowej.
e) zajęli miejsca I-V w turniejach międzynarodowych organizowanych przez Polskie Związki Sportowe.
2. Obligatoryjnym warunkiem otrzymania stypendium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 jest uzyskanie co
najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania.
§ 5. Wniosek o przyznanie stypendium, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu składa
się w sekretariacie GAO, w terminie do 10 lipca.
§ 6. Stypendium przyznawane jest na wniosek:
1) dyrektora szkoły lub placówki,
2) prezesa, dyrektora klubu lub trenera,
3) rodziców/prawnych opiekunów.
2. Do wniosku należy dołączyć oryginał (do wglądu) oraz kserokopie dokumentów potwierdzających
osiągnięcia ucznia.
3. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia uczniów wydane w języku obcym, powinny być przetłumaczone
na język polski z podpisem osoby dokonującej tłumaczenia.
4. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest jednoznaczne z jego przyznaniem.
5. Wnioski niekompletne, złożone po terminie lub nie uzupełnione w trybie o którym mowa §
8 ust. 9 nie będą rozpatrywane.
§ 7. 1. Do rozpatrywania wniosków o stypendium burmistrz powołuje komisję stypendialną o charakterze
opiniodawczym, zwaną w dalszej części „komisją”.
2. W skład komisji wchodzą w szczególności:
1) zastępca burmistrza – jako przewodniczący,
2) przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Tuchowie,
3) przedstawiciel GAO,
4) przedstawiciel wytypowany przez dyrektorów szkół podstawowych z terenu gminy.
5) Dyrektor Mosir w Tuchowie
3. Do zadań komisji należy:
1) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów,
2) przekazanie burmistrzowi protokół, o którym mowa w ust. 7.
4. Pracami komisji kieruje przewodniczący.
5. Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności, co najmniej
połowy ustalonego składu komisji.
6. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, głos decydujący ma przewodniczący.
7. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który zawiera listę stypendystów z podaniem ich osiągnięć
oraz proponowanej wysokości stypendium.
Id: B0336CC5-B35D-4FDE-9A9B-86222A85D131. Podpisany Strona 2
8. Obsługę organizacyjną komisji, w tym powiadamianie o terminie i miejscu posiedzenia zapewnia GAO.
9. Na żądanie komisji wnioskodawca zobowiązany jest uzupełnić wniosek, o którym mowa w §7 o
dokumenty i informacje, w terminie, treści i formie wskazanej wiążąco przez komisję.
§ 8. 1. Wysokość środków przeznaczanych na stypendia ustalana jest corocznie w budżecie gminy.
2. Indywidualna wysokość stypendium uzależniona będzie od rangi osiągniętych wyników, kwoty ustalonej
na ten cel w budżecie gminy na dany rok oraz liczby uczniów kwalifikujących się do przyznania stypendium
i będzie się mieścić w przedziale od 300 do 1000 zł.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczniom, którzy spełnili co najmniej dwa kryteria określone
w § 4 ust.1 pkt 1-4 kwota przyznanego stypendium może być większa niż określona w ust 2niniejszego
paragrafu, nie może jednak przekroczyć kwoty 3 000 zł.
4. W przypadku, kiedy wysokość przewidzianych w budżecie na dany rok środków nie zabezpiecza w pełni
potrzeb stypendialnych, świadczenia przyznawane są w pierwszej kolejności uczniom, którzy uzyskali
największe osiągnięcia.
5. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium uznaniowo decyduje burmistrz, po zapoznaniu się
z opinią komisji. Wydaje decyzję, w której określa wysokość przyznanego stypendium.
§ 9. 1. Uczniów, którym przyznano stypendium, burmistrz honoruje dodatkowo dyplomem uznania.
2. Informacje o uczniach, którzy otrzymali Stypendium podawane są do publicznej wiadomości.
Id: B0336CC5-B35D-4FDE-9A9B-86222A85D131. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/141/2019
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 27 listopada 2019 r.
Załącznik
do Regulaminu przyznawania „Stypendium Burmistrza
Tuchowa” w ramach „Programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Tuchów.
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM BURMISTRZA TUCHOWA W RAMACH PROGRAMU
WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY
TUCHÓW

Data wpływu wniosku(wypełnia GAO)

Burmistrz Tuchowa
ul. Rynek 1
33-170 Tuchów

1. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY (właściwe zaznaczyć)
Rodzic/opiekun prawny
Dyrektor szkoły
Imię i nazwisko:
Numer telefonu/adres e-mail
Adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego :
Forma wypłaty
(właściwe
zaznaczyć)
Wypłata w Kasie UM w Tuchowie Przelew na rachunek
bankowy
Nr rachunku
bankowego
Właściciel rachunku bankowego:
2. DANE OSOBOWE UCZNIA
Imię i nazwisko:
Data urodzenia: PESEL:
Imię i nazwisko matki: Imię i nazwisko ojca:
Adres zamieszkania:
3. DANE DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA
1. Nazwa szkoły i jej adres:
………………………………………………………………………………………………………………………

Id: B0336CC5-B35D-4FDE-9A9B-86222A85D131. Podpisany Strona 1

2. Klasa: ……………………………………….
3. Średnia ocen:……………………………………
4. Ocena z zachowania: ………………….…
4. UZASADNIENIE WNIOSKU ( w przypadku osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych)
1. Osiągnięcia ucznia:
2. Udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, publikacje, itp.:
3 .Aktywność ucznia:
5. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą i że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233
Kodeksu Karnego za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.
…………………………………………… …………………………………………………
Miejscowość, data podpis osoby składającej wniosek
6. ADNOTACJE URZĘDOWE
Opinia Komisji Stypendialnej/ proponowana kwota stypendium
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………… …………………………………………………
Data podpis Przewodniczacego Komisji

Id: B0336CC5-B35D-4FDE-9A9B-86222A85D131. Podpisany Strona 2
Uzasadnienie
Podjęcie niniejszej Uchwały wynika z konieczności aktualizacji Regulaminu przyznawania „Stypendium
Burmistrza Tuchowa” w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
z terenu gminy Tuchów wynikającej ze zmian przepisów prawa oświatowego oraz konieczności
doprecyzowania kryteriów przyznawania stypendiów w poszczególnych kategoriach.
Id: B0336CC5-B35D-4FDE-9A9B-86222A85D131. Podpisany Strona 1