Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. o. Władysława Witkowskiego Redemptorysty w Karwodrzy

ZARZĄDZENIE NR 31/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. o. Władysława Witkowskiego Redemptorysty w Karwodrzy

z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. o. Władysława Witkowskiego Redemptorysty w Karwodrzy

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493),

Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),

Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 30 kwietnia 2020r. Aktualizacja z 4 maja 2020 r

 • 1

Wprowadza się do stosowania Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej im. o. Władysława Witkowskiego Redemptorysty w Karwodrzy w związku z zapobieganiem i zwalczaniem pandemii koronawirusa (SARS-Cov-2) i choroby COVID-19.

 • 2
 1. Do zapoznania się z procedurą zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły oraz rodzice.
 • 3
 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. o. Władysława Witkowskiego Redemptorysty w Karwodrzy

z dnia 21maja 2020 r.

 

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie

Szkoły Podstawowej im. o. Władysława Witkowskiego Redemptorysty

w Karwodrzy

I. PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493),
 6. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),
 7. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 30 kwietnia 2020r. Aktualizacja z 4 maja 2020 r

 II. OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY:

 1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa (SARS-Cov-2) i choroby COVID-19.
 2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski – załącznik nr 4, 5, 6.  
 3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka związanych z chorobą COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną
  z wysłaniem dziecka do szkoły poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły: www.spkarwodrza.pl
 5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika (sala nr 3 – parter) wyposażone  w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, półmaski, rękawiczki. Jeśli uczeń/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami  na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia ujętymi w pkt. V.
 6. Zapewnia codzienną dezynfekcję sali (ławki, krzesła, przybory dydaktyczne) oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych.
 7. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
 8. Dyrektor wyznacza pracownika szkoły, który  dokonuje pomiaru temperatury dziecka/pracownika  dwa razy dziennie wpisując pomiar do tabeli –  załącznik nr 3.

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

 1. Obowiązki pracowników obsługi i administracji:
 • Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 • Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
 • Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z magazynu, innych pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
 • Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
 • Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (SARS-Cov-2) lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.
 • Personel  pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 1. Obowiązki nauczycieli:
 • Pracuje wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo – dydaktyczne w szkole(konsultacje) lub zajęcia dydaktyczne realizowane w formie pracy zdalnej.
 • Wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem (SARS-Cov-2).
 • Przestrzega zasad korzystania z boisk szkolnych stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w miejscu.
 • Unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu lub przy jednej pomocy dydaktycznej.
 • Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
 • Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (SARS-Cov-2) lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

 1. Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa  w okresie pandemii COVID-19 oraz wytycznymi GIS, MZ i MEN na terenie Szkoły Podstawowej im. o. Władysława Witkowskiego Redemptorysty w Karwodrzy dostępnymi na stronie szkoły : www.spkarwodrza.pl
 2. Zgłaszają ucznia chętnego do wzięcia udziału w zajęciach (konsultacjach)pod numerem 14 652 52 84 do godziny 12.00 minimum 2 dni robocze przed terminem zajęć lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego do wychowawcy klasy, który z kolei informuje dyr. szkoły.
 3. Dostarczają do szkoły uzupełnioną Deklarację oraz Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1  oraz załącznik nr 2 (do pobrania ze strony szkoły: spkarwodrza.pl) – co jest warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły. Scan oświadczenia i deklaracji przesyła mailem na adres: zskarwodrza@onet.eu lub dostarcza w dniu przybycia dziecka do szkoły, pozostawiając dokumenty  w pudełku umieszczonym przy wejściu do szkoły.
 4. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nie posyłania dziecka  do instytucji, jeśli wcześniej uczeń chorował. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest  do dostarczenia do szkoły zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.
 5. W czasie pobytu w szkole nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez ucznia maseczki są zobowiązani do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.
 6. Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia niepotrzebnych przedmiotów przez ucznia do szkoły(telefonów komórkowych, maskotek itp.).
 7. Regularnie przypominają uczniom o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 8. Rodzic/opiekun prawny może wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic/opiekun prawny z dzieckiem lub w odstępnie 2 m od kolejnego rodzica/opiekuna prawnego z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. zakrywanie ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).
 9. Rodzic/opiekun prawny sygnalizuje przekazanie dziecka dzwonkiem umieszczonym na drzwiach głównych i czeka na pracownika wyznaczonego przez dyrektora.
 10. Rodzic/opiekun prawny sygnalizuje chęć odbioru dziecka dzwonkiem umieszczonym na drzwiach głównych i czeka na pracownika wyznaczonego przez dyrektora.
 11. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do podania aktualnego numeru telefonu
  i odbierania telefonów od dyrektora, wychowawcy klasy oraz uczących

V. PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego godziny pracy szkoły: 7:30 -15:30.
 2. Co najmniej raz na godzinę będą wietrzone sale w którym odbywają się zajęcia.
 3. Pierwszeństwo z możliwości skorzystania z zajęć szkolnych mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby COVID-19.
 1. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
 1. Jeżeli uczeń wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury wskaże temperaturę minimum 37,0oC nie zostanie w tym dniu przyjęty do szkoły.

VI. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM (Sars-Cov-2) LUB CHOROBY COVID-19

W przypadku ucznia

 

 1. Uczeń, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (SARS-Cov-2) lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) zostaje bezzwłocznie, przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki zaprowadzony do IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia (parter – sala nr 3).
 2. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
 3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 4. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
 5. Dyrektor po otrzymaniu informacji o podejrzeniu zachorowania, w trybie alarmowym, powiadamia:
  • Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną Województwa Małopolskiego w Tarnowie: tel. (14) 621 70 97 lub 602 430 042;
  • Pogotowie Ratunkowe: 999 lub 112.

W przypadku pracownika

 1. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.
 2. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.
 3. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby (jak w punkcie 5). 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołani

Karwodrza, dnia 21 maja 2020 r.