Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedur bezpieczeństwa w świetlicy i bibliotece szkolnej

ZARZĄDZENIE NR 1/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. o. Władysława Witkowskiego Redemptorysty w Karwodrzy

z dnia 1 września 2020 r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedur bezpieczeństwa w świetlicy i bibliotece szkolnej w Szkole Podstawowej im. o. Władysława Witkowskiego Redemptorysty w Karwodrzy

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
  3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dn. 31grudnia 2002 z późniejszymi zmianami (12 sierpnia 2020 r)
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami ( 12 sierpnia 2020r)
  6. Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

7.   Wytyczne MEN, MZ, i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od września 2020 r.

§1

Wprowadza się do stosowania Procedury bezpieczeństwa w świetlicy szkolnej

 w Szkole Podstawowej im o. Władysława Witkowskiego Redemptorysty   w Karwodrzy  (zał. nr 1)

§ 2

Wprowadza się Procedury korzystania z biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej                     im. o. Władysława Witkowskiego Redemptorysty w Karwodrzy ( zał. nr 2)

§ 3

Do zapoznania się z Procedurami zobowiązani są wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły oraz rodzice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                              Ewa  Sawicka – dyr. szk.