„Kawałek nieba jest w każdym pomocnym czynie”

W tym roku dziesiąty raz przystępujemy do realizacji projektu „MIEĆ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA” /XIII edycja/. Nasz szkolny projekt zatytułowaliśmy: „Kawałek nieba jest w każdym pomocnym czynie”. Inspiracją tegorocznego projektu są słowa Ojca Phila Bosmansa, flamandzkiego pisarza oraz kapłana katolickiego ze Zgromadzenia Misjonarzy z Montfort, autora wielu poczytnych wierszy i aforyzmów dotyczących cierpienia, samotności i odczuwania. Jedne z nich brzmią:

      „Ka­wałek nieba jest w każdym uśmiechu, w każdym życzli­wym słowie, i przy­jaz­nym geście,  w każdym po­moc­nym czynie. Ka­wałek ra­ju jest w każdym sercu, które sta­nowi zba­wien­ny port dla nieszczęśliwego. W każdym do­mu z chle­bem, wi­nem i ser­decznym ciepłem. Bóg włożył swoją miłość w two­je ręce, jak klucz do raju”. Powyższe słowa znajdują potwierdzenie w  zaangażowaniu uczniów naszej Szkoły we wszelkie dotychczas prowadzone akcje na rzecz nie tylko potrzebujących rodaków w kraju i poza jego granicami, ale i ludzi innych narodowości. O tym zaangażowaniu świadczy fakt, że jednym z zadań statutowych instytucji reprezentujących społeczność uczniowską Szkoły tj.: Samorządu Uczniowskiego, SK Caritas i SK Wolontariatu, jest  działalność charytatywna, nad którą czuwają,  inspirując młodzież, ich opiekunowie.

        Pomoc kierujemy do  rodzin wielodzietnych, ubogich i zaniedbanych wychowawczo z naszego regionu, kraju jak i spoza jego granic. Nasze działania obejmą też osoby niepełnosprawne, samotne, chore, uzależnione oraz przebywające w domach pomocy.
        Osoby żyjące w tych rodzinach czy społecznościach, szczególnie dzieci, nie ponoszą odpowiedzialności za swoją ciężką sytuację. Są bezradne i nie potrafią zrozumieć, dlaczego los jest dla nich tak okrutny. Często stają się zagubione i wyobcowane, odrzucane przez swoich rówieśników z powodu złej kondycji rodziny, w której przyszło im żyć. Dlatego dołożymy wszelkich starań, aby nasi podopieczni mieli godne i szczęśliwe życie. Wszyscy wiemy, że warto pomagać innym, bo wtedy pomagamy także sobie wyrabiając w sercu wrażliwość na drugiego człowieka. Bo dobro, które czynimy powraca do nas w różnych momentach codziennego życia.
          Ludzie potrzebujący pomocy byli, są i będą wokół nas. Wolontariat to zapotrzebowanie na czynną miłość do osoby w zwykłej codzienności, na obecność, zainteresowanie, udzielanie konkretnej pomocy.

Jest to dzielenie się sobą z innymi, swoim czasem, zdolnościami, umiejętnościami, wykonywanie pracy na rzecz drugich. Zadaniem wolontariatu jest docieranie do ludzi potrzebujących, rozpoznawanie ich potrzeb, szukanie sposobów organizacyjnych, prawnych i finansowych ich rozwiązania. Motywacją tej działalności jest chęć czynienia dobra, pomagania innym, zdobywania nowych doświadczeń.

Stykanie się z ludzką bezradnością, dostrzeganie potrzeb innych ludzi oraz osobiste angażowanie się w udzielanie pomocy kształtuje postawę altruistyczną, motywuje do zwalczania obojętności społecznej, rozwija osobowość młodego człowieka.