Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Tuchów”

UCHWAŁA NR XV/140/2019
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy
Tuchów”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r.
poz. 506,1309,1696 i 1815 ) w związku z art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty ( Dz. U. z 2019 poz. 1481, 2197 i 2245) Rada Miejska w Tuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy
Tuchów”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb
postępowania w tych sprawach określi odrębna uchwała.
§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr XXX/184/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Tuchów”.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuchowie
mgr Stanisław Obrzut
Id: 510F18EA-1CC6-4ACC-BF53-F07625DAA965. Podpisany Strona 1
Załącznik do uchwały Nr XV/140/2019
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 27 listopada 2019 r.
PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU
GMINY TUCHÓW
Rozdział 1.
WSTĘP
Gmina Tuchów uznając potrzebę otoczenia szczególną opieką uzdolnione dzieci i młodzież, uzyskującą
wysokie wyniki w nauce, sztuce lub sporcie przyjmuje „Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
imłodzieży z terenu gminy Tuchów”, zwany dalej „Programem”.
Rozdział 2.
CELE PROGRAMU
§ 1. Program realizował będzie następujące cele:
1) wypromowanie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,
2) wzrost motywacji uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych uzdolnień oraz
do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy,
3) stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej lokalnych szkół,
4) wzrost motywacji rodziców do wspierania edukacji uzdolnionych dzieci,
5) zwiększanie liczby uczestników olimpiad i konkursów przedmiotowych, artystycznych oraz zawodów
sportowych,
6) wypromowanie gminy Tuchów, jako gminy przyjaznej uczniom wybitnie uzdolnionym.
Rozdział 3.
DZIAŁANIA OBJĘTE PROGRAMEM ORAZ FORMY JEGO REALIZACJI
§ 2. Program obejmuje następujące działania:
1. Pracę nauczyciela z uczniem szczególnie uzdolnionym w szkole, dla której organem prowadzącym jest
gmina Tuchów, w formie:
1) rozpoznania szczególnych uzdolnień ucznia,
2) opracowania indywidualnego programu pracy z uczniem z uwzględnieniem doboru metod pracy
dostosowanych do predyspozycji i preferencji ucznia,
3) realizacji indywidualnego programu lub toku nauki,
4) motywowania, aktywizowania oraz pomocy uczniowi w rozwoju uzdolnień,
5) udziału ucznia w kołach zainteresowań, zachęcanie ucznia do uczestnictwa w konkursach, olimpiadach
o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym.
2. Promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych, w formie:
1) prezentowania osiągnięć uczniów w środowisku uczniowskim oraz na forum gminnym (m.in. podczas
spotkań z rodzicami, władzami lokalnymi, mieszkańcami, na gminnych portalach internetowych itp.),
2) nominowania do nagród, stypendiów, itd..
3. Nagradzanie uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez przyznawanie wyróżnień, stypendiów oraz
nagród rzeczowych.
Id: 510F18EA-1CC6-4ACC-BF53-F07625DAA965. Podpisany Strona 1
Rozdział 4.
BENEFICJENCI PROGRAMU
§ 3. Beneficjentami programu są mieszkający na terenie gminy Tuchów uczniowie szkół publicznych lub
niepublicznych, uczęszczający do klas od IV do VIII szkoły podstawowej, osiągający wysokie wyniki
w nauce, znaczące sukcesy naukowe, artystyczne lub sportowe.
Rozdział 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 4. Realizacja Programu odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu gminy
Tuchów, a ich wysokość określać będzie każdorazowo uchwała budżetowa na dany rok.
Rozdział 6.
SPODZIEWANE EFEKTY
§ 5. W wyniku działania Programu należy spodziewać się następujących efektów:
1) wzrostu aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży,
2) stworzenia każdemu uczniowi warunków do rozwoju pasji i zainteresowań,
3) wzrostu liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, olimpiad,
4) wypromowania uczniów zdolnych,
5) wypromowania szkoły w środowisku lokalnym i poza nim,
6) wypromowania gminy Tuchów w powiecie, województwie i kraju,
7) wzrostu motywacji uczniów oraz nauczycieli,
8) rozwoju kreatywności i umiejętności nauczycieli oraz ubogacenia metod pracy, uaktualnienia wiedzy na
temat procesów poznawczych, w tym sposobów efektywnego uczenia i nauczania.
Rozdział 7.
MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU
§ 6. Monitoring realizacji poszczególnych działań przewidzianych w Programie oraz ich ewaluacja na
poziomie szkoły prowadzone będą przez szkoły, natomiast na poziomie gminy przez Gminną Administrację
Oświaty.
§ 7. Szkoły odpowiedzialne będą za podjęcie działań określonych Programem, mających na celu wsparcie
ucznia uzdolnionego na poziomie szkoły.
§ 8. Program będzie podlegał ewaluacji na zakończenie każdego roku szkolnego.
§ 9. Narzędziami ewaluacji będą m.in.:
1) ankiety skierowane do uczniów wybitnie uzdolnionych oraz nauczycieli z nimi pracujących,
2) wywiad z pedagogiem, nauczycielami przedmiotów, wychowawcami nt. podejmowanych działań oraz ich
skuteczności,
§ 10. Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań, w odniesieniu do celów założonych
w Programie, pozwoli na weryfikację zasadności ujętych w nim form wsparcia oraz będzie służyła dalszemu
doskonaleniu Programu.
§ 11. Wyniki ewaluacji Programu będą prezentowane w Szkole, podczas narad dyrektorów oraz Radzie
Miejskiej w Tuchowie corocznie do końca października.
Rozdział 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 12. Program realizowany będzie niezależnie od działań podejmowanych przez szkoły lub inne podmioty
w zakresie wspierania edukacji, w tym edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Id: 510F18EA-1CC6-4ACC-BF53-F07625DAA965. Podpisany Strona 2
Uzasadnienie
Osiągnięcia wybitnych ludzi są motorem rozwoju w każdej dziedzinie życia. Z tego właśnie powodu
społeczeństwo dba o zapewnienie utalentowanym dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do
rozwijania i kształtowania uzdolnień. Właściwe wspieranie rozwoju talentów winno się stać jednym
z najważniejszych zadań edukacyjnych. Edukacja jest bowiem wymogiem rozwoju społecznego, pomaga
przezwyciężyć bezrobocie oraz przyczynia się do wzrostu aktywności obywateli. Uznając potrzebę
otoczenia szczególną opieką uzdolnioną młodzież i dzieci, uzyskującą wysokie wyniki w nauce, sztuce lub
sporcie zasadnym jest stworzenie programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Ramy
prawne do jego utworzenia daje art. 90t. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (t.j. Dz.
U z 2015 poz. 2156 ze zm.). Opracowanie, przyjęcie i realizacja Programu pozwoli wspierać edukację
młodych mieszkańców naszej gminy, wykazujących uzdolnienia naukowe, sportowe i artystyczne. Biorąc
pod uwagę i jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym pragniemy również
motywować ich do rozwoju i do wzrostu aspiracji m.in. poprzez przyznawanie stypendiów oraz nagród.
Grono stypendystów będzie stanowić pozytywny wzorzec dla środowiska oraz będzie wzmacniać poczucie
własnej wartości w społeczności naszej gminy.
Id: 510F18EA-1CC6-4ACC-BF53-F07625DAA965. Podpisany Strona 1