Zasady pracy zdalnej obowiązujące w Szkole Podstawowej im. o. Władysława Witkowskiego Redemptorysty w Karwodrzy

1. Wszyscy nauczyciele i uczniowie pracują przez e-dziennik oraz z wykorzystaniem aplikację Zoom. Zajęcia prowadzone są wg planu lekcji danej klasy.

2. Podstawowym narzędziem komunikowania się nauczyciela z uczniami, przesyłania materiałów i informacji jest e-dziennik oraz mail: szkola.podstawowa.w.karwodrzy@onet.eu

3. Informacje o sposobie prowadzenia lekcji i  zadaniach domowych z wszystkich przedmiotów będą umieszczane w e-dzienniku, w zakładce „zadania domowe”.

4. Narzędziami komunikowania się nauczycieli i wychowawców z rodzicami są: e-dziennik lub telefon.

5. Zasady prowadzenia zajęć zdalnych:

a) uczniowie pracują na urządzeniach elektronicznych przy włączonych kamerach z możliwością używania mikrofonu,

b) na zajęciach z wykorzystaniem platformy Zoom, uczniowie posługują się swoim imieniem i nazwiskiem,

c) niedostosowanie się do ww. punktów łączy się z możliwością wpisu nieobecności ucznia na zajęciach,

d) miejsce zajęć powinno sprzyjać efektywnemu uczeniu się, zapewniając komfort  i higienę pracy (spokój, cisza, kamera skierowana na neutralne miejsce, np. jednolita ściana pokoju, itp.)

e) uczeń powinien samodzielnie brać udział w zajęciach, bez obecności  osób trzecich (rodziców,   rodzeństwa),

f) wszystkich uczestników zajęć obowiązują zasady netykiety (zbiór zasad dotyczących dobrego zachowania w Internecie).

6. Wychowawcy monitorują obecność uczniów na zajęciach i utrzymują stały kontakt z rodzicami w tej kwestii.

7. Wychowawca klasy dokonuje usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach na zasadach opisanych w Statucie szkoły.

8. Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności:

a) odpowiedzi ustne w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem na platformie Zoom i prace pisemne przekazywane z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych wg indywidualnych ustaleń między nauczycielem i uczniami,

b) prace praktyczne: rysunki, plakaty, makiety i inne  efekty pracy uczniów, wysyłane w formie elektronicznej na adres  wyżej wymienionego maila szkoły.