Narodowe Czytanie 2023

11 września w naszej szkole miało miejsce Narodowe Czytanie, była to
już jej 12. edycja. Wydarzenie to już od lat pomaga zwrócić uwagę na
bogactwo polskiej literatury, zachęcając jednocześnie do samodzielnego
czytania książek i wzmacniając poczucie wspólnej tożsamości,
kształtuje patriotyzm u Polaków. W imprezie aktywnie uczestniczyła
cała społeczność szkolna. W tym roku czytaliśmy fragment powieści
Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem ukazujący problem walki
narodowowyzwoleńczej związany z Powstaniem Styczniowym. Fragment
wybrany został ze względu na 160. rocznicę jego wybuchu, która minęła
w styczniu bieżącego roku. Czytający, a byli to uczniowie z klasy
ósmej zaprezentowali zebranym opis symbolizujący  wspólną mogiłę z
1863 r., w której spoczywa czterdziestu powstańców. Powstanie wywarło
niemały wpływ na losy wszystkich bohaterów powieści, było i jest
przeżyciem pokoleniowym. Przyszłość Polski jest w powieści Elizy
Orzeszkowej sprawą niezwykle ważną. Pisarka wyraża przekonanie, że
tylko zjednoczenie siły wszystkich warstw społecznych może przynieść
wolność Ojczyźnie, bo wiemy, że Polska w owym czasie znajdowała się
pod zaborami. Do walki z zaborcą w 1863 r. wspólnie ruszyli szlachta i
chłopi. To w tym powstaniu ludzie pochodzący z różnych klas
społecznych potrafili się zjednoczyć i walczyć razem o niepodległość
Ojczyzny. Zrealizowaliśmy również sugestie Prezydenta RP Andrzeja
Dudy, na którą zwracał uwagę w Liście skierowanym do uczestników
Narodowego Czytania: „Chciałbym, aby tegoroczna lektura pogłębiła też
namysł nad tym, w jaki sposób współcześnie odczytujemy naszą historię
i jak o niej pamiętamy. I żeby, zwłaszcza dzisiaj, w obliczu
agresywnego rosyjskiego imperializmu, odwołując się do powstańczego
czynu, powieść Orzeszkowej jeszcze bardziej umocniła przekonanie o
podstawowym prawie każdego narodu do własnej wolności i suwerenności.”

Dziękujemy czytającym oraz całej społeczności szkolnej za aktywne
włączenie się w akcję.