Pedagog szkolny

Witam na stronie pedagoga szkolnego

„Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne wartości duchowe. Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją

/Święty Jan Paweł II/

PEDAGOG SZKOLNY
 Szkoły Podstawowej im. O. W. Witkowskiego Redemptorysty  w Karwodrzy:                     mgr Anna Zaucha jest do dyspozycji uczniów, rodziców oraz nauczycieli w godzinach pracy:

Wtorek: 1110 do 1310

Czwartek: 1010 do 1310                                                                                                      

W sprawach nie cierpiących zwłoki jestem do Państwa dyspozycji po uprzednim umówieniu.

W każdej ważnej dla dziecka sprawie spotkam się z Rodzicami w dogodnym dla Państwa terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub poprzez e-dziennik.

Decydując się na rozmowę z pedagogiem szkolnym masz prawo oczekiwać całkowitej dyskrecji i życzliwej uwagi.


Pedagog szkolny (wg „Encyklopedii pedagogicznej”) to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.
Jednak głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.
 Pedagog szkolny  to ktoś kto wysłucha, zrozumie, doradzi, podpowie ,
                   nie krzyczy, nie ocenia, nie krytykuje, nie wyśmiewa, udzieli pomocy i wsparcia.

Drodzy Uczniowie!

Macie problemy i nie wiecie jak je rozwiązać?  Coś Was niepokoi? 

Czujecie, że nikt Was nie rozumie, jesteście samotni?

Nie potraficie porozumieć się z innymi?

Chcecie podzielić się swoją radością lub sukcesem?

Chcielibyście pomagać innym a nie wiecie w jaki sposób?

A może chcecie z kimś porozmawiać?

Macie ciekawe pomysły, którymi chcecie się podzielić?

 Chcecie poradzić się wybierając przyszły zawód lub szkołę ponadpodstawową?

Przyjdźcie także z każdą sprawą, z którą sami nie potraficie sobie poradzić!!!

Możecie także do mnie napisać (nawet anonimowo). Jeżeli podacie swój adres wówczas odpiszę bezpośrednio do Ciebie. Nie mogę zapewnić, że znam odpowiedź na każde pytanie, ale może czasami wystarczy tylko wskazać kierunek poszukiwań?

Drodzy Rodzice zwróćcie się do mnie gdy:

        niepokoi Was  zachowanie dziecka,

        chcecie porozmawiać o dziecku,

        chcecie poprawić relacje z dzieckiem,

        potrzebujecie wsparcia w procesie wychowania,

        zauważycie u dziecka problemy w uczeniu się,

        znajdujecie się w trudnej sytuacji materialnej,

        macie pytania i nie wiecie do kogo zwrócić się o pomoc.

 Na terenie szkoły Uczniowie i Rodzice o pomoc mogą się zwrócić także do: Pani Dyrektor, nauczyciela, wychowawcy i każdego pracownika szkoły.

Nauczyciele mogą skorzystać z konsultacji w związku z problemami swoich uczniów (szkolnymi lub rodzinnymi).

Zapraszam. Postaram się pomóc: Zaucha Anna

Zadania, które w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy  psychologiczno – pedagogicznej zostały przypisane szkolnemu pedagogowi:

§ 24. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole  należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu  szkoły;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w  szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu  szkoły ;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z następującymi placówkami:

1.     Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie filia  w Tuchowie.     

2.     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie.      

3.     Komisariat Policji w Tuchowie.

4.     Zespół Opieki Zdrowotnej w Tuchowie.

5.     Sąd Rodzinny w Tarnowie.

6.     Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura Zamiejscowa w Tarnowie.

7.     Dom Pogodnej Jesieni w Tuchowie.

8.     Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy.